Jaarverslag 2021

Wederom hebben we een zeer bewogen jaar meegemaakt door de impact van het coronavirus op ons leven en onze activiteiten, die hierdoor vaak niet door konden gaan.

Op 9 juli bestond de NPVR 20 jaar, de grootse plannen die we hadden voor de viering van dit jubileum werden ook zeer gehinderd door de maatregelen in verband met het coronavirus en hierdoor konden we het jubileum niet zo uitgebreid vieren zoals we hadden gewild. Gelukkig konden we wel wat doen; de leden hebben op de dag van het jubileum 9 juli een jubileumpuzzel gekregen; er is een extra dikke Levenslijn verschenen met veel terugblikken. Een jubileumjaar duurt een jaar, dus wie weet…

Onze vereniging in cijfers

Onze vereniging Nierpatiëntenvereniging Rijnmond telde op 31 december van het verslagjaar 384 leden, waarvan 241 nierpatiënten; 44 algemene leden; 48 gezinsleden en 15 donoren.

Daarnaast hebben we nog 19 donateurs.

Nieuwe leden; opzeggingen en overleden leden, zijn verwerkt in de cijfers.

Algemene ledenvergadering

Hoera we konden weer een algemene ledenvergadering houden in het Van der Valk hotel te Ridderkerk op 23 oktober (conform de geldende coronamaatregelen).

Er waren bestuursleden aftredend en herkiesbaar en de functie waarnemend voorzitter Marcel Melkert en aspirant bestuurslid Petra van den Berg moesten via goedkeuring van de ALV aangepast worden in respectievelijk voorzitter en waarnemend penningmeester en ledenadministrateur en algemeen bestuurslid.

De vergadering ging unaniem akkoord met alle benoemingen.

Het bestuur bestaat nu uit:

 • Voorzitter en lid dagelijks bestuur: Marcel Melkert
 • Secretaris en lid dagelijks bestuur: Yvonne Kant
 • Penningmeester vacature; tijdelijk waargenomen door Marcel Melkert
 • Algemeen Bestuurslid –  Ledenadministrateur: Petra van den Berg
 • Algemeen Bestuurslid : Joke Damsma
 • Algemeen Bestuurslid : Angelique de Snaijer

Het financieel jaarverslag is door de kascontrole commissie en de aanwezigen goedgekeurd.  Tevens heeft de vergadering haar goedkeuring gegeven aan het algemeen jaarverslag 2020.

De contributie blijft voor het jaar 2022 gelijk; €30,- voor leden en €45,- voor gezinslidmaatschap.

De incasso van de lidmaatschap bijdrage zal, zoals voorheen, weer plaatsvinden in april/mei, dit was in 2021 door omstandigheden afwijkend (augustus).

Levenslijn zal per 1 januari 2022 onder de verantwoording van het dagelijks bestuur uitgegeven worden met ondersteuning van de redacteuren Els en Thea, bestuursleden en gastredacteuren.

Het bestuur hoopt dat in 2022 weer diverse activiteiten kunnen plaatsvinden; de Algemene Ledenvergadering in mei, het traditionele patiënten uitje in september. Hopelijk komt er ook weer de mogelijkheid om patiëntenraden en voorlichtingsbijeenkomsten te houden.

Patiëntenraden/ Spiegelgesprekken

Deze worden in de diverse dialysecentra gehouden om de kwaliteit van de dialyse te bewaken en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Naast dialyse patiënten en medewerkers van de dialyseafdeling neemt altijd minimaal één bestuurslid van de NPVR hieraan aan deel. Helaas vonden deze niet plaats door de coronamaatregelen. Het bestuur heeft wel overleg gevoerd met artsen en diverse medewerkers van de dialyseafdelingen.

 

Nierdialoog avonden, Groepsvoorlichtingsavonden

Deze hebben we niet bijgewoond daar deze door de geldende coronamaatregelen niet plaats konden vinden.

Themamiddagen

Helaas hebben die niet plaatsgevonden door de geldende coronamaatregelen.

Patiënten uitje

We zijn hierover in beraad geweest met de rederij en in overleg met hen en gezien de geldende coronamaatregelen heeft deze niet kunnen doorgaan.

World Kidney Day

Wij hebben in alle bij ons aangesloten centra gebak af mogen geven voor de patiënten.
Normaal staan we op deze dag ook met een voorlichtingsstand bij de ziekenhuizen maar dit was niet mogelijk gezien de coronamaatregelen.

 

Diversen

 • De activiteiten die we graag hadden gehouden, zoals een filmmiddag, een nieuwjaarsreceptie, waren niet in te plannen gezien de geldende coronamaatregelen.
 • Met Pasen hebben wij per post en via de mail alle leden een Paaswens gestuurd.
 • De bijscholing van huisartsen hebben wij fysiek niet bijgewoond, wij hebben gezorgd voor het nodige foldermateriaal en voor elke deelnemer een lijst met folders voor nierpatiënten die bij de huisarts onder controle zijn, en waar deze door huisarts of patiënt besteld kunnen worden.
 • Als eindejaars-attentie hebben alle leden een weekkalender ontvangen met een daarop de tekst “wie van zijn nieren houdt, eet minder zout” en een nieuwjaarswens. Samen met de folders “de ongezouten waarheid” en “7 tips voor een goed gesprek”. In de ziekenhuizen hebben wij 450 weekkalenders, met een nieuwe moderne folder van de NPVR en de zoutfolder, gegeven aan dialyse patiënten, die nog geen lid zijn van de NPVR.
 • Overleg met de NVN en andere Regionale Nierpatiëntenverenigingen hebben online of per mail plaatsgevonden.

 

Yvonne Kent, secretaris