Algemene Ledenvergadering 2023

Op zaterdag 20 mei vond de ALV plaats in Ridderkerk, hierbij waren 50 leden aanwezig.

Namens het bestuur waren aanwezig Marcel Melkert voorzitter/ waarnemend penningmeester, Joke Damsma waarnemend secretaris, Wim van Loenen Penningmeester, Petra v.d. Berg Ledenadministratie en  Els van Dijk  redactielid.

De vergadering werd geopend door de voorzitter en verzocht om een minuut stilte voor de leden die zijn overleden

Opening

De voorzitter deelt mee dat wij deze vergadering aandacht besteden aan het verleden(2022), het heden (2023) en de toekomst. Hij betreurt het dat er steeds minder leden de ALV bezoeken.

Verslagen

ALV 14 mei 2022: geen opmerkingen of vragen Jaarverslag 2022: geen vragen of opmerkingen. Beide verslagen worden door de aanwezige leden goedgekeurd.

Financieel jaarverslag 2022 is uitgereikt aan de leden. Marcel geeft toelichting op het subsidiebeleid van de Nierstichting.

Van een van de leden kwam een vraag m.b.t. de uitgave van de post Nieuwjaarsreceptie/diner. Het bedrag van de prognose was ruim de helft lager dan de uitgave. Antwoord: In de uitgave zat het bedrag van het uitgestelde diner (2011).

Kascontrolecommissie ( Jaap v.d Ree en Hans v.d. Linden)

Jaap gaf toelichting op de gehouden controle en las hun verslag voor, waarin hij namens Hans de leden het advies gaf de jaarrekening goed te keuren en het voltallige bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2022.

De vergadering volgde het advies en keurde het financieel jaarverslag 2022 goed..

De penningmeester maakt bekend dat er nog 22 leden de contributie niet hebben betaald, ondanks een tweede verzoek. Totaal gaat he om een bedrag van € 585,–

Bestuur

Yvonne Kant heeft per 31 december haar functie als secretaris om gezondheidsredenen moeten neerleggen.

Er is geen bestuursverkiezing, omdat niemand van de leden zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie. Wel hebben er gesprekken plaatsgevonden voor de functie van secretaris op initiatief van het huidige bestuur, maar helaas heeft dat niet geleid tot nieuwe kandidaten.

Joke Damsma (coördinator activiteiten en ziekenhuizen en waarnemend secretaris) heeft aangegeven eind van dit jaar te stoppen als bestuurslid. Bij aanmeldingen van vrijwilligers is zij bereid om deze mensen de komende maanden te begeleiden.

Marcel Melkert (voorzitter, waarnemend penningmeester, Levenslijn, aanspreekpunt voor Nierstichting en NVN) laat weten zich volgend jaar niet meer beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur van de NPVR.

De overige bestuursleden hebben aangegeven dat zij deze functies niet kunnen invullen.

Besloten is om in september de situatie te bekijken. Indien nodig schrijft het huidige bestuur een extra ledenvergadering uit. Welk voorstel/ beslissing er ook komt,  het is aan de leden om een eindoordeel te geven via een stemming.

Activiteiten 2023:

Gepland is de boottocht op Boottocht in september en een Themamiddag in oktober.

Rondvraag

Voorstel om bij afmeldingen vanwege ziekte bij de boottocht de helft van eigen     bijdrage te betalen werd bij stemming afgewezen.

Voorstel om i.p.v. de bootreis een busreis te organiseren.

De boot is al gereserveerd voor 2023 – De NPVR heeft veel leden die gebruik maken van een rollator of rolstoel,  naar aanleiding van ervaringen uit het verleden is gebleken dat wij geen bustochten meer moeten organiseren.

De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering.

 

Tijd voor ontspanning

Bij binnenkomst stond de koffie, thee en water met cake al klaar.

Na het officiële gedeelte werd het tijd voor wat vrolijkheid. De bediening ging langs met allerlei drankjes en stond het er niet op dan kon men iets anders het bestellen.

Joke en Petra gingen zich voorbereiden op de pubquiz met wat hulp van de medewerkers van v.d. Valk.

Deze bestuursleden hadden weer hun best gedaan om er iets leuks van te maken.

Er waren drie rubrieken: algemene vragen, muziekvragen en vragen over het klimaat waarbij de leden moesten kiezen uit diverse antwoorden. Het was een gezellig geroezemoes.

Nadat de formulieren waren ingeleverd, ging de telploeg aan het werk.

Ondertussen werd een luisterquiz gestart. Op een vel papier stonden diverse woorden zoals eiland, hond, parel en koningin.

Er werden muziekfragmenten gedraaid en dan moesten de leden raden welk woord bij welk liedje hoorde. Dit was hilarisch, sommige konden het niet verstaan of konden het woord niet vinden. De techniek haperde hier en daar maar dat mocht de pret niet drukken. Maar uiteindelijk moest dan het woord parel overblijven.

De winnaar van het onderwerp Klimaat was ons nieuwe lid Wijnand van der Velden.

Deze kreeg een fraai boek over Klimaatverandering en voor iedereen was er een troostprijs met een milieu-tintje een hanglampje met een zonnepaneeltje.

Inmiddels was het alweer tijd voor het buffet, dit keer was het een Italiaans keuze buffet met daarna een heerlijk en mooi gedecoreerd nagerecht.

Rond de klok van zessen ging iedereen weer huiswaarts.

*En wie er nog een sjaal kwijt is kan deze verkrijgen via Joke Damsma.

 

Els van Dijk