ALV: 26 mei 2018

Verslag Ledenvergadering

Op 26 mei jl. vond, onder een redelijke opkomst, de jaarlijkse ledenvergadering van Nier Patiënten Vereniging “Rijnmond” plaats, 
ditmaal weer in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk.

Vicevoorzitter Hans van der Linden opende de vergadering door een minuut stilte te vragen om degenen te gedenken 
die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Daarna werd de agenda afgewerkt:
 • Hans deed een oproep voor nieuwe bestuursleden, omdat het voltallige dagelijkse bestuur te kennen gegeven heeft te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de vereniging, elk om uiteen- lopende redenen.
 • Vervolgens werden er enkele mededelingen gedaan omtrent de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor onze vereniging. Aangegeven werd dat de vereniging bepaalde gegevens van de patiënten/leden moet vragen om in aanmerking te komen voor subsidie. Tevens werd de aanwezigen toestemming gevraagd om foto’s van de vergadering te publiceren in ons blad, waartegen niemand bezwaar had.
 • Daarna was het verslag van de ledenvergadering van 2017 aan de beurt, waarover enkele vragen gesteld werden.

1. Vertrekkend bestuurslid
Er werd gevraagd waarom er tijdens de ALV van vorig jaar terughoudend werd gereageerd door het bestuur met betrekking tot mededelingen over het terugtreden van Kleis Willemstein. De vicevoorzitter gaf aan dat de heer Willemstein nogal eens had aangegeven te willen stoppen met zijn werk voor de vereniging, zonder de daad bij het woord te voegen. Uiteindelijk leidde dit tot een verstoorde verhouding met het bestuur, waarna een unaniem bestuursbesluit leidde tot het vertrek van de heer Willemstein. De vraagsteller vroeg zich af of het vaker voorkwam dat bestuursleden opstapten, en om welke reden dat dan gebeurde.

Frits Hagenaar lichtte toe dat vertrek plaats kan hebben doordat het aspirant bestuurslid zelf besluit terug te treden, of dat het bestuur kan aan geven dat het nieuwe bestuurslid, om wat voor redenen dan ook, niet in het bestuur past.Hij noemde concreet de namen van drie aspirant-bestuursleden die zich recent óf teruggetrokken hadden, óf waar het bestuur onvoldoende vertrouwen in had.

2.  Inzicht jaarcijfers
Hetzelfde lid dat vraag 1 stelde vond de weergave van de jaarcijfers van de vereniging niet inzichtelijk genoeg. Frits gaf aan de nieuwe penningmeester te zijner tijd te zullen vragen hier wat aan te doen.

 • Hans meldde dat Angelique de Snaijer zich had aangemeld als bestuurslid, waarna Angelique zichzelf kort voorstelde; op haar aantreden werd door de aanwezigen met applaus gereageerd.
 • Tevens gaf Hans aan dat hij weliswaar aftreedt als secretaris , maar dat hij bereid is zijn functie te blijven vervullen tot er een nieuwe secretaris aantreedt.
 • Daarna werd Corry den Breems naar voren geroepen. Hans bedankte haar hartelijk voor het vele werk dat zij gedurende 17 jaar als penningmeester heeft mogen doen. Naast bloemen kreeg zij de Gouden Nier uitgereikt, die uitgereikt wordt aan (bestuursleden) die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
 • In een kort dankwoord gaf Corry aan blij verrast te zijn met de uitreiking van de gouden speld, voornamelijk omdat Joop ooit, samen met een zilversmid, het sieraad ontworpen heeft. Zij dankte ook de bestuursleden van ‘het eerste uur’, waarmee zij aan de wieg heeft gestaan van de vereniging.
 • Vervolgens was het jaarverslag over 2017 aan de beurt, waarover geen vragen gesteld werden.
 • Dat gold niet voor het financieel jaarverslag over 2017, waarover wel een aantal vragen waren.
 1. Een lid kon in de jaarcijfers niet terugzien dat de subsidie in 2017 verminderd was, terwijl daar wel over gesproken is. Dat klopt, het effect van de lagere subsidie zal pas in de cijfers van 2018 zichtbaar zijn.
 2. Een andere vraag betrof de wens om bij de cijfers van het afgelopen jaar ook het budget of de prognose voor het lopende jaar te vermelden. Dit werd door het bestuur toegezegd.
 3. De derde vraag was of het voor de vaststelling van de subsidie van belang was of een patiënt donor, hemodialyse of bijvoorbeeld peritoneaal dialyse patiënt is. Het antwoord luidde ontkennend, per lid is slechts één bedrag van toepassing, ongeacht de dialyse vorm.
 4. De laatste vraag was: Wordt er ook voor donoren subsidie ontvangen? Inderdaad is dat zo, en het volgende voorbeeld gaat daarop in. Een stel waarvan de man nierpatiënt is en de vrouw algemeen lid, hebben samen een gezinslidmaatschap. Doordat de vrouw geen patiënt is, wordt er voor haar geen subsidie ontvangen.

Dat wordt anders als de vrouw besluit een nier aan haar man te doneren. Op dat moment kan de vereniging ook voor haar subsidie ontvangen, mits de ledenadministratie te horen krijgt dat de vrouw donor geworden is. Dus: wordt u donor, en bent u algemeen lid: geef het door aan ons, dan wijzigen wij uw lidmaatschap status in ‘donor ’.
Voor alle duidelijkheid: Het boven- staande geldt uiteraard niet als mensen zich bijvoorbeeld als donor hebben aangemeld bij het nationale Donorregister.

Het bestuur gaf aan dat het aanmeld- formulier achterin Levenslijn aangepast zal worden met de vermelding dat men donorlid kan worden.
Tenslotte werd Jan van der Nol gevraagd naar zijn bevindingen als kascontroleur. Jan gaf aan dat hij de administratie geheel in orde heeft bevonden.

Na het afsluiten van het officiële gedeelte door de vicevoorzitter was het tijd voor het ‘hapje en drankje’, dat muzikaal werd opgeluisterd door een muzikant. Rond ongeveer half vijf werd het koude en warme buffet geopend, dat traditie- getrouw werd afgesloten werd met een heerlijk ijsbuffet.

Jan Zoutendijk