ALV 23 oktober 2021

Locatie: Van der Valk Hotel Ridderkerk

Aanwezig: Marcel Melkert, Joke Damsma en Petra van den Berg (namens het bestuur)    Thea Meijer en Els van Dijk (namens de redactie van Levenslijn) – 53 (familie)leden

Afwezig: Yvonne Kant (herstellende van een operatie) en Angelique de Snaijer (wegens persoonlijke omstandigheden).

Muziek: Nel Groeneweg en Leny Kroos (“de vrolijke noot”)

Bij het betreden van het Van der Valk Hotel moest iedereen in verband met de huidige corona-maatregelen een geldige QR-code laten zien.

Inloop was tussen 13.30 en 14.00 uur. De tafels waren al gedekt en er stond voor iedereen een glas alcoholvrije wijn klaar. Alle aanwezigen werden ook voorzien van een kopje koffie of thee en de dames van “de vrolijke noot” speelden op hun accordeon gezellige achtergrondmuziek.

Opening vergadering

Om 14.00 uur opende Marcel Melkert (voorzitter) de Algemene Ledenvergadering door iedereen van harte welkom te heten op deze bijzondere vergadering in coronatijd.

Daarna werd gevraagd om een minuut stilte om even stil te staan bij de overledenen van de afgelopen periode.

Ledenadministratie

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet om de ledenadministratie af te stemmen op die van de NVN en de financiële ledenadministratie. Soms waren opzeggingen of adreswijzigingen niet doorgegeven of klopten telefoonnummers en e-mailadressen niet meer. We hebben diverse leden dan ook telefonisch of schriftelijk benaderd om de juiste gegevens te achterhalen.

Oproep aan alle leden om wijzigingen uitsluitend door te geven aan onze eigen ledenadministratie
(Petra van den Berg – ledenadministratie@npvr.nl – tel.nr. 0652896275).

Levenslijn

Het blad Levenslijn verschijnt 4x per jaar en is voor de NPVR het belangrijkste communicatiemiddel. Eindredacteur Jan Zoutendijk neemt – na jarenlange inzet voor ons blad – aan het eind van het jaar afscheid. Diverse oproepen in Levenslijn hebben helaas nog geen kandidaat opgeleverd voor zijn opvolging. Bij interesse kunt u zich melden bij een van onze bestuursleden.

Levenslijn zal vanaf 1 januari 2022 onder verantwoording van het Dagelijks Bestuur worden uitgegeven, met ondersteuning van de redacteuren Els en Thea, bestuursleden en enkele gastredacteuren zoals Sjaak van Leeuwen en Wim van Loenen.

Activiteiten

De NPVR bestond op 9 juli 2021 20 jaar. We hadden dat op uitbundige wijze willen vieren, maar dat kon vanwege alle corona-maatregelen niet doorgaan. Het bestuur heeft besloten om in een extra dikke Levenslijn terug te blikken op 20 jaar NPVR. Ook werd bij alle leden een jubileumpuzzel bezorgd. Het is de bedoeling om op 8 januari 2022 het 20-jarig bestaan af te sluiten met een nieuwjaarsreceptie en een etentje.

Het bestuur hoopt dat er volgend jaar weer diverse activiteiten kunnen plaatsvinden.

De Algemene Ledenvergadering – zoals gebruikelijk – in mei 2022, het traditionele patiënten-uitje met de partyboot in september en ook patiëntenraden en voorlichtingsbijeenkomsten. Al deze activiteiten zijn helaas nog steeds onder voorbehoud en via Levenslijn, mail of brief zal het bestuur u op de hoogte houden.

Bestuursvergadering

De situatie was tot vandaag als volgt:

 • Per 1 november 2020 heeft Frits Hagenaar zijn functie als voorzitter om gezondheidsredenen neergelegd.
 • In maart 2021 heeft Ivonne Versnel haar functie als penningmeester met onmiddellijke ingang neer moeten leggen, om gezondheidsredenen.
 • Per 1 april 2021 heeft Dora de Lange na bijna 20 jaar de ledenadministratie overgedragen aan Petra van den Berg.
 • Marcel Melkert heeft het afgelopen jaar als waarnemend voorzitter en penningmeester gefunctioneerd.
 • Yvonne Kant (secretaris) en Angelique de Snaijer (algemeen bestuurslid) zijn dit jaar aftredend en beiden herkiesbaar

Met goedkeuring van alle aanwezig leden ziet het bestuur er nu als volgt uit:

 • Voorzitter en tevens lid dagelijks bestuur: Marcel Melkert
 • 2e voorzitter: vacature
 • Secretaris en tevens lid dagelijks bestuur: Yvonne Kant
 • 2e secretaris: vacature
 • Penningmeester: vacature – wordt tijdelijk waargenomen door Marcel Melkert
 • 2e penningmeester: vacature
 • Joke Damsma: algemeen bestuurslid
 • Angelique de Snaijer: algemeen bestuurslid
 • Ledenadministratie: Petra van den Berg

De voorzitter geeft n.a.v. de oproep van Yvonne Kant in de Levenslijn van september 2021 nog eens duidelijk de urgentie aan van het invullen van de vacatures.
“Bestuursleden (sommige zijn ook nierpatiënt) kunnen tijdelijk uitvallen wegens ziekte of een ongeval, of hun functie definitief neerleggen om gezondheidsredenen. Er staat niemand klaar die de functie kan overnemen. Natuurlijk wordt het werk overgenomen, maar de druk bij de bestaande bestuursleden wordt groter. Als er geen nieuwe vrijwillige bestuursleden bijkomen, dan komt het voortbestaan van onze vereniging in gevaar. Bij zo’n grote club mensen moeten er toch leden zijn die de capaciteit hebben om ons team te versterken.”

Jaarverslagen 2020

Het jaarverslag van de NPVR over 2020 is gepubliceerd in Levenslijn, maart 2021.

Er zijn geen vragen binnen gekomen bij het bestuur en de vergadering heeft ook geen vragen. Het jaarverslag 2020 wordt door de vergadering goedgekeurd.

Alle aanwezige leden hebben het overzicht met de jaarcijfers over 2020 gekregen en Marcel heeft de inkomsten en de uitgaven toegelicht. De contributie over 2020 is door een crash in het financiële ledensysteem voor een gedeelte geïnd in het najaar van 2020. Een aantal leden die geen betaalverzoek hebben gekregen in 2020, hebben via de mail of per brief in maart/april 2021 een verzoek gehad om alsnog de contributie over 2020 te betalen. De meeste leden hebben hier gelukkig positief op gereageerd.

De Nierstichting heeft onze subsidieverantwoording goedgekeurd en op 11 mei heeft de kascontrolecommissie haar werk gedaan. De jaarcijfers over 2020, de balans, de staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden van de NPVR zijn gecontroleerd.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Ans van Drunen en John Zoeteman, heeft haar verslag gemaakt en aangeboden aan het bestuur.  Ans van Drunen heeft het verslag voorgelezen aan de vergadering. Enkel passages uit het verslag:

De Commissie geeft aan dat tijdens de controle onder meer is vastgesteld dat de begin- en eindsaldi van bankrekeningen corresponderen met de betreffende bankafschriften. Voorts zijn alle inkomsten en uitgaven verantwoord d.m.v. schriftelijke bescheiden. Verder heeft de commissie geen opmerkingen over de financiële stukken en is van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging per 31 december 2020.

De commissie geeft de leden het advies om de jaarrekening in zijn geheel goed te keuren en het voltallige bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2020. Met een applaus heeft de vergadering dit advies overgenomen.

De leden Ans van Drunen en John Zoeteman hebben aangegeven ook voor de controle over 2021 zitting te willen nemen in de kascontrolecommissie. De vergadering stemt hiermee in . Als eerste reserve kiest de vergadering Hans van der Linden, die zich ook kandidaat heeft gesteld. Leden voor de kascontrolecommissie kunnen voor twee jaar worden gekozen.

Contributie

De contributie over 2021 is dit jaar in de maand augustus geïnd via automatische incasso of er is via de mail of per brief een verzoek tot betaling gedaan. De meeste leden betalen de contributie via automatische incasso, maar we hebben ook nog relatief veel mensen die via mail of brief een verzoek tot betaling krijgen.

In januari 2022 zullen we deze leden, zoveel mogelijk via mail of brief, benaderen met het verzoek om een machtiging voor automatische incasso af te geven. Het is niet verplicht natuurlijk, maar het zou ons veel werk besparen.

Helaas hebben we dit jaar ook een aantal leden moeten uitschrijven, omdat we na het 3e verzoek nog geen betaling en/of informatie hebben binnengekregen.

De incasso voor de contributie over 2022 zal plaatsvinden in de maand april/mei, zoals andere jaren gebruikelijk was.  De vergadering gaat met algemene stemmen hiermee akkoord. De penningmeester zal dit in de Levenslijn van maart 2022 aankondigen.

Met instemming van de vergadering blijft de contributie voor 2022 hetzelfde als in 2021:       € 30,- voor leden en € 45,- voor een familielidmaatschap.

Er waren verder geen vragen uit de zaal, waarna Marcel de vergadering afsloot en we allemaal konden gaan genieten van een goed verzorgde, heerlijke high tea en een loterij met als hoofdprijs een mooie koffer.

Petra van den Berg
Notulist