Verslag Algemene ledenvergadering 20 mei 2017

Op 20 mei jl. vond, onder een flinke opkomst, de jaarlijkse ledenvergadering van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” plaats, ditmaal in het Van der Valk Hotel ARA in Zwijndrecht.

Allereerst gaf Joop aan dat hij problemen met zijn gehoor heeft, zodat Frits Hagenaar hem assisteerde door zo nodig te tolken.

Vervolgens waren we een minuut stil om degenen te gedenken die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Daarna werd de agenda afgewerkt:

 • Joop gaf aan dat langzamerhand de plannen van de Nierstichting duidelijker werden met betrekking tot de subsidiëring van de plaatselijke verenigingen. Dat we als vereniging daardoor ook geraakt zullen worden, is duidelijk, er werd geschat dat het wel om een EUR. 10.000,- aan korting zou kunnen gaan.
 • Daarna was het verslag van de ledenvergadering van 2016 aan de beurt, hetgeen daarna werd goedgekeurd.
 • Voor wat betreft de bestuurssamenstelling waren Joke Damsma en Frits Hagenaar aftredend en herkiesbaar, en zij werden beiden weer benoemd voor een nieuwe termijn. Bert Korpel, Kleis Willemstein en Alberdien Zoutendijk waren aftredend en niet herkiesbaar. Kleis Willemstein gaf in een afscheidswoord aan dat hij om persoonlijke redenen het bestuur ging verlaten. De scheidende bestuursleden werden hartelijk bedankt voor hun jarenlange deelname aan het bestuur en kregen als blijk van waardering een mooi boeket bloemen en de Gouden Nier, de speld die uitgereikt wordt aan leden of anderen die zich voor nierpatiënten verdienstelijk hebben gemaakt.
 • Vanuit de vergadering kwam een vraag over het vertrek van Kleis Willemstein, die door Joop beantwoord werd. Inderdaad had een en ander te maken met onderlinge verhoudingen in het bestuur, maar het terugtreden van Kleis werd unaniem door alle overige bestuursleden gesteund.
 • Vervolgens werd er nog een Gouden Nier uitgereikt en wel aan Jiskje van ’t Zelfde, die door ziekte haar werk als verpleegkundige niet meer kan doen. Joop memoreerde dat zij onze vereniging ooit een warme douche gaf omdat zij de vereniging dankbaar was voor alles wat voor de patiënten gedaan wordt. Nu was het de beurt aan NPVR om Jiskje te bedanken. In het Franciscus Vlietland, waar zij tot voor kort werkte, heeft zij op een bijzonder kundige, betrokken en liefdevolle manier de patiënten geholpen die aan haar zorgen waren toevertrouwd. Jiskje was erg verrast en bedankte de vereniging hartelijk voor dit gebaar.
 • Het volgende agendapunt betrof het algemene jaarverslag met daarin de cijfers van de vereniging, die een gezonde positie weergaven.
 • Nu kreeg Frits Hagenaars de gelegenheid om wat toekomstige activiteiten van de vereniging door te nemen. Allereerst deelde hij mee dat het patiëntenuitje op 9 september gehouden wordt en rederij Fortuna zal ons dan weer met een van haar schepen naar de Biesbosch brengen. Aldaar is een binnen- en buitenmuseum, er is een (weliswaar niet-rolstoeltoegankelijke) korte wandelroute, dus voor elk wat wils.

Over de kookworkshop vertelde hij dat er nagedacht wordt over een andere opzet, waardoor er meer mensen zouden kunnen deelnemen dan tot op heden het geval was.

De themamiddag zal dit jaar op 4 november gehouden worden.

Andere agendapunten:

 • Een ander agendapunt, het financiële jaarverslag, gaf aanleiding tot enkele vragen vanuit de zaal. Daarbij ging het o.m. over de voorziening dubieuze debiteuren (af te boeken bedragen vanwege niet-betalende leden), de lager wordende subsidie, besparingsvoorstellen etc. Zo was er het voorstel om de bijdragen van leden te verhogen, of de kosten van het uitje, maar waartegen ook geageerd werd omdat leden met een laag inkomen mogelijk zullen afhaken als de kosten hoger worden.
 • Een ander voorstel was om ook introducees op de ALV te laten betalen.
 • Over een ander voorstel werd gestemd, te weten het afschaffen van de eindejaarsattentie, om zo een besparing te realiseren. Met meerderheid van stemmen werd dit voorstel aangenomen.

De jaarcijfers van de vereniging zijn in het vervolg op aanvraag verkrijgbaar. Een ander voorstel vanuit de zaal om de cijfers mee te zenden bij de uitnodiging voor de ALV, haalde het niet.

Joop zegde toe alle onderwerpen op de bestuursvergadering van 26 juni aan de orde te laten komen.

 • De kascontrole werd ook ditmaal verricht door Jan van der Nol, samen met Kees van Dijke. Zij konden de penningmeester met een gerust hart melden dat alles in orde was.
 • Vervolgens was het tijd voor de rondvraag:
  • De vereniging kan portokosten besparen door zoveel gebruik te maken van verzending per e-mail, hetgeen al zoveel mogelijk gedaan wordt, maar waar nog meer aandacht zal worden geschonken.
  • Als de subsidie van de Nierstichting eenmaal een feit is, kan de vereniging ook besparen door de contributie te verhogen. De voorzitter was daar niet voor, omdat de contributie
   vorig jaar nog verhoogd is.
  • Een andere besparingsmaatregel zou zijn de kosten van het partnerlidmaatschap te wijzigen, of het gratis meenemen van een introducee te schrappen.
  • Tot slot bedankt Joop een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en nodigt alle aanwezigen uit voor de borrel en het daarop aansluitende buffet. Tijdens de borrel vond er een optreden plaats van shantykoor ‘De Brulboei’ uit Zwijndrecht, dat eindigde met een polonaise door de zaal.

Jan Zoutendijk