ALV 14 mei 2022

De Algemene Ledenvergadering van Nierpatiëntenvereniging Rijnmond vond op 14 mei 2022 plaats in hotel van der Valk te Ridderkerk; hierbij waren 59 personen aanwezig.

Aanwezige bestuursleden: Marcel Melkert, voorzitter en waarnemend penningmeester; Yvonne Kant, secretaris; Joke Damsma, bestuurslid; Petra v.d. Berg ledenadministratie.

Iedereen werd welkom geheten door Marcel Melkert en na een minuut stilte voor de ons ontvallen leden werd de vergadering geopend.

Mededelingen

 • Ondanks de ontvallen leden, hebben wij gelukkig een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.  Totaal aantal hoofdleden 294, 55 gezinsleden en 17 donateurs.
 • Dringende oproep: Geef al uw wijzigingen door aan Petra van den Berg
 • Tot 8 juli zitten we nog in de roes van het 20-jarig bestaan. De Nieuwjaarsreceptie verviel helaas; het diner is verschoven naar 12 maart jl. met  60 deelnemers.
 • In december zijn 750 weekkalenders uitgedeeld, waarvan 450 met nieuwe folder in diverse ziekenhuizen om leden te werven; met succes.
 • Met World Kidney Day hebben we 880 gebakjes uitgedeeld aan de dialysepatiënten die op donderdag dialyseren maar ook aan de patiënten die op vrijdag dialyseren.
 • Voor Pasen zijn er 300 paasnestjes met eitjes verstuurd om de leden een vrolijk Paasfeest te wensen.
 • Levenslijn heeft een metamorfose ondergaan; een reactie is van harte welkom.
 • Boottocht wordt op 10 september gehouden (onder voorbehoud). De bestemming is nog niet bekend.
  Uitnodiging volgt begin augustus met daarin de bestemming en route.
 • Besloten is om de contributie voor 2023 niet te verhogen.

Bestuursverkiezing

Wim van Loenen heeft zich verkiesbaar gesteld als penningmeester en is door de vergadering met algemene stemmen gekozen.

Marcel Melkert blijft naast voorzitter tevens waarnemend penningmeester om de continuïteit te waarborgen.

Els van Dijk (redactielid) heeft zich als algemeen bestuurslid verkiesbaar gesteld en is met algemene stemmen gekozen.

Joke Damsma is aftredend bestuurslid en tevens herkiesbaar, vergadering akkoord.

Angelique de Snaijer (moest werken, daardoor afwezig) legt haar functie als bestuurslid neer omdat het niet meer te combineren is met haar werkzaamheden. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor de buitenlandse reizen, patiëntenraden en gebakjes bezorgen met World Kidney Day.

Goedkeuring verslagen

De aanwezigen hebben het verslag van de ALV 2021 goedgekeurd; het jaarverslag 2021 is tevens goedgekeurd (hierin staan tevens alle activiteiten van 2021 vermeld).

Toelichting jaarcijfers en verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Hans van de Linden en Nees Schotman gaven het advies om de jaarrekening goed te keuren en goedkeuring te geven aan het financieel beleid van het bestuur.
De aanwezigen hebben onder applaus hun goedkeuring gegeven.
Het financieel jaarverslag 2021 is aan eenieder uitgereikt, en is tevens voor de subsidieverantwoording aangeleverd aan de Nierstichting.
De Nierstichting heeft nog geen reactie en goedkeuring gegeven op de cijfers.

Marcel geeft nog de nodige toelichting over de cijfers, zoals de contributie die wij af moeten dragen aan de NVN en hoe de subsidieregeling voor leden werkt.
Voor niet-leden die deelnemen aan onze activiteiten krijgen wij geen subsidie vandaar dat zij een symbolisch bedrag betalen bij deelname aan activiteiten.
Er wordt nog eens benadrukt dat het belangrijk is om de contributie zoveel mogelijk via automatische incasso te innen. Voor nieuwe leden geldt in principe alleen betaling contributie via automatische incasso.

Rondvraag

Er waren geen vragen voor de rondvraag en de vergadering werd gesloten.

Yvonne Kant, secretaris