Algemene informatie

Informatie

Historie/ Algemeen

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” (NPVR) is opgericht op 9 juli 2001 als belangenvereniging voor de nierpatiënten die verbonden waren aan het toenmalige Clara ziekenhuis te Rotterdam. In de loop der jaren hebben zich ook de nierpatiënten aangesloten die verbonden waren aan de overige ziekenhuizen in de regio. Onze lokale vereniging is aangesloten bij de landelijke Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Als lid van onze vereniging bent u tevens lid van de NVN, en u ontvangt dan ook het blad “Wisselwerking”.

De vereniging wordt bestuurd door een door de leden gekozen bestuur. Daarnaast is in elk aangesloten dialysecentrum een patiëntenraad gevormd, die mede vorm geeft aan de doelstellingen van de vereniging. Het streven is dat elke patiëntenraad een lid, dat nauw betrokken is bij de contacten met het eigen dialysecentrum, afvaardigt naar het bestuur van de NPVR.

Ons doel

De vereniging wil de belangen van de leden behartigen en het onderlinge contact tussen nierpatiënten in ons werkgebied, versterken. Tevens dient de vereniging als klankbord voor de leiding van de aangesloten dialysecentra. Daarbij valt te denken aan de inrichting van de afdeling, verstrekking van faciliteiten, raadplegingen van de achterban etc. De patiëntenraden vervullen daarbij een belangrijke rol. Ook het ondersteunen van ouders van kinderen met nierproblemen probeert de vereniging voor haar rekening te nemen, waarbij ouders via de vereniging ervaringen kunnen uitwisselen over de ziekte en de behandeling van hun kind.

Activiteiten

  • Vier maal per jaar geeft de vereniging een verenigingsblad uit met de naam “Levenslijn”. Dit magazine is volledig in kleur uitgevoerd. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden en mededelingen voor nierpatiënten en ook worden er nieuwtjes in uitgewisseld over de aangesloten dialysecentra. U ontvangt dit blad gratis als u lid bent van de vereniging.
  • De vereniging organiseert themabijeenkomsten op een centraal gelegen locatie. Ook worden er jaarlijks een uitstapje en een ledenvergadering georganiseerd, waarbij lotgenotencontact centraal staat. In de afgelopen jaren werden er jaarlijks een kookworkshop gehouden, met het thema “Lekker koken voor nierpatiënten”. Ook dit jaar zal deze activiteit spijtig genoeg geen doorgang kunnen vinden vanwege geen geschikte ruimte voor een groter aantal deelnemers. Men blijft in overleg om te komen tot een anderen oplossing.

Leden en donateurs

De leden zijn allereerst natuurlijk de patiënten zelf en hun partner, alsmede donoren en nabestaanden van nierpatiënten. Tevens kent de vereniging het algemeen lidmaatschap voor een ieder die zich betrokken voelt bij nierpatiënten.

Behalve leden kennen wij ook donateurs, zoals artsen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden.